Frauengesundheit in Tenever

خوش آمدید ! ) Tenever ( به سلمت بانوان در تنو ا

ما شما را صمیمانه دعوت می کنیم به! به یک مکانی که فقط برای شما خانمها پیشنهاد می کنیم ,که شما در آنجا می توانید با خانمهای جدیدی آشنا شوید ,همچنین در آنجا به تبادل ایده ها ونظرات یکدیگر,چیزهای نو و جدید را امتحان کرده ,به جنبش و حرکت در بیایید،زبان آاانی یاد بگیرید وخیلی
امکانات دیگر. ما همینطور شما را پشتیبانی و حمایت و در مورد مسائل و مشکلتتان شما را مشاوره و راهنمایی می کنیم وهمچنین در زمینه سؤالت پزشکی ، سلمتی وبهداشت )در صورت نیاز همراه با مترجم( ودر صورت لزوم در مدت مشاوره از کودکانتان نگهداری می شود.
فعالیت هایی که ما در حال حاضر ارائه می دهیم عبارتند از:
) Integrationskurs لساهای زبا آلمانی – از شروع الفبا برای بانوا )همچنی لساهای ادغام شده ➢ در اینجا شما م یتوانید بطور رایگان زبان آالمانی را بخوانید، بنویسید،وهمینطور صحبت کردن به آالمانی را یاد بگیرید.
جش و ضیافت در لنار دواتا - همراه با انواع اوپهای بی المللی ➢
یکبار در ماه شما م یتوانید بطور رایگان سوپهای لذیذ و خوشمزه بخورید و با خانمهای دیگر به نشست و گگفتگو بپردازید.
ورزش وحرلت ،زمانهایی برای ااتخر وشنالرد له فقط برای خانمها و دخترا درنظر گرفته شده، ژیمنااتیک در ➢
آب، ولساهای یادگیری دوچرخه اواری برگزاری جلاات گفتگو درباره موضوعات اسمتی شایع و به روزلنونی )همراه با مترجم( ➢
موضواهای این جلسات گگفتگوها که بطور مجانی وحاوی العاات مفیدمی باشد توسط خود خانمها از هرمنطقه انتخاب و بازگو میشود.موضوااتی مانند بیماری قند،یائسگی،فشار خون وسعمتی روان.
جلاات گفتگوی آزاد ➢
اینجا میتوانید هر دوشنبه از ساات 14:30 الی 17:30 با خانمهای دیگر به تبادل نظر بپردازید.
هم النو ،ما یک دوره نقاشی با هزینه لم برای همه خانمهاارائه می دهیم،له دوات دارند نقاشی وطراحی لنند. ➢
افرهای لوتاه،التشافات و به دات آورد اطسعات جدید وجشنها وعیدها ➢
با هزینه کم سفر می کنیم،بطوری که همه بتوانند)باماشین( به ) Nordsee ( یکبار در سال ما با خانمها همراه با فرزندانشان به کنا ردریای شمال این گشت وگذار با ماهمراه شوند.
مشاوره در مورد موضوعات زیر: ➢
 اسمتی و بیماری  زندگی رایج امروزی و ماائل ومشکست درزندگی روزمره  در شرایط و موقعیت های بحرانی  روابط ،خانواده و هماایگا  پرداخت به تجرب ههای خشونت آمیز  تنهایی  رایدگی به ماائل و مشکست مربوط به مصرف دارو، الکل یا دیگر موارد اعتیادآور ». البته ما با ارگانها و بخشهای دیگری هم بطوروااطه ای درارتباط هاتیم ودر صورت لزوم شمارابه آنها معرفی می لنیم «
0421 - برای گرفتن وقت مشاوره با این شماره تماس بگیرید: 401728 اداره از دوشنبه تا پنج شنبه ازساعت 9:00 تا 15:00 بازمی باشد،بعد از آن یک دستگاه تلفن پاسخگو روشن می باشد.
Koblenzer Straße 3a , Bremen در مواقع ضروری به این آدرس مراجعه کنید: 28325 ». اتاقهای ما برای افرادبا صندلی چرخدارقابل عبوریا بدو مانع اات «
قرارداریم. OTe -BAD شما با استفاده از خط )اشتراسن بان( 1 به سمت من درف ، ایستگاه تنوا سنترم،والبته ما درزیرساختمان استخر ما خوشحال خواهیم شد،وقتی که شما سااتتی دارید م یتوانید با شماره تلفن یا ایمیل زیر با ما تماس بگیرید:
FGT@gmx.net : 0421 یا ایمیل – تلفن : 401728

Top